Avís Legal

Condicions d'accés, formes de pagament i utilització d'aquest lloc web

Condicions d'ús

L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. La pàgina web www.taxiscatalunya.es té el caràcter únicament informatiu, en conseqüència els articles, productes i / o serveis exposats, així com, si és el cas, els preus indicats, són merament orientatius i el seu ús és exclusiu per als mitjans de comunicació , per la qual cosa en cap moment han de ser considerats com una oferta comercial. D'aquí se segueix, que el web no garanteix que els articles, productes i / o serveis exposats-hi estiguin disponibles, així com que els preus siguin els vigents en el moment de la consulta a la web.

Taxis Catalunya es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients i crea necessàries per a la pàgina web sense necessitat de previ avís.

L'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat el actualitzar la informació subministrada, de manera que reflecteixi la seva situació real. L'usuari serà responsable de la inexactitud o manca de veracitat de la informació aportada.


Formes de pagament

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària o mitjançant PayPal sobre serveis inicialment pressupostats. Aquests pagaments es regeixen per la llista de tarifes actuals del sector del taxi a Sabadell.

Inicialment s'abonarà la totalitat del servei a través dels dos mitjans de pagament descrits anteriorment llevat que per mutu acord entre la part usuari i Taxis Catalunya convingui el contrari o una altra alternativa de pagament. Taxis Catalunya podrà sol · licitar al client una part del total del servei a realitzar en concepte de reserva de servei que posteriorment es descomptarà una vegada realitzat el mateix.

A més es reserva el dret de devolució de l'import de la reserva del servei en cas que el client procedeixi a la cancel · lació sense previ avís o falta de 48 hores per a la realització, podent a més aplicar una penalització en concepte de despeses de gestió.


Protecció de dades de caràcter personal

Taxis Catalunya s'obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en la Llei Orgànica 15/1999, i altres normes que la complementin i desenvolupin. Les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari en els formularis que empleni, seran tractades de forma automatitzada i incorporats per Taxis Catalunya a fitxers de la seva titularitat inscrits davant l'Agència de Protecció de Dades, sobre els quals s'adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat.

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a la finalitat exposat en el formulari de recollida de dades. Taxis Catalunya no comunicarà ni cedirà les dades personals a tercers, tractant-los amb la confidencialitat adequada.

En tot moment l'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel · lació de conformitat amb el que estableix Llei de Protecció de dades de caràcter personal, al carrer Sant Maties 91, Sabadell - Barcelona - Espanya.